O nas

Kim jesteśmy, w co wierzymy, co głosimy.

Who We Are (Page Header)
Our Message

Nasz Kościół

Kościół Chrześcijański Łaska w Krakowie jest biblijnym, reformowanym, niezależnym kościołem protestanckim. W centrum nauczania w naszym zborze jest Chrystus i Słowo Boże. Członkami zboru są osoby zbawione z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jego dokonane dzieło na krzyżu. Naszą troską i pragnieniem jest zwiastowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa wśród wszystkich ludzi i czynienie uczniami tych którzy uwierzą naszemu zwiastowaniu.

Członkowie Kościoła Chrześcijańskiego Łaska w Krakowie

Biblijny kościół reformowany w Krakowie.

Apostolskie wyznanie wiary

Zgadzamy się i wierzymy w to co mówi Apostolskie wyznanie wiary.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który został poczęty z Ducha świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarły i pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

fa-check
fa-check

5 Sola

Zgadzamy się i wierzymy w 5 Sola reformacji protestanckiej.

SOLA SCRIPTURA (Tylko Pismo) - wierzymy że Słowo Boże, to jest Biblia, jest natchnione przez Boga, nie zawiera żadnych błędów, ale jest doskonałe i pożyteczne do nauki, do korekty, do tego aby Boży człowiek był doskonały. Biblia jest naszym ostatecznym i najwyższym autorytetem. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości (2 List Pawła do Tymoteusza 3:16 BW)

SOLA FIDE (Tylko wiara) - wierzymy że tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem, dobre uczynki zaś są skutkiem, a nie źródlem zbawienia i autentycznej wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. (List Pawła do Rzymian 3:28 BW)

SOLA GRATIA (Tylko łaska) - wierzymy że zbawienie jest tylko z łaski Boga jako "niezasłużony dar", a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika. Bóg jest jedynym źródłem łaski, a człowiek w żaden sposób nie może skłonić Boga do dania mu tej łaski lub zwiększenia jej zakresu. Bóg działa sam dla zbawienia człowieka, a człowiek jest jedynie obiektem tego zbawienia. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie (List Pawła do Rzymian 3:24 BW)

SOLUS CHRISTUS (Tylko Chrystus) - wierzymy że Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Zbawienie jest niemożliwe za innym pośrednictwem. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus (1 List Pawła do Tymoteusza 2:5 BW)

SOLI DEO GLORIA (Tylko Bogu chwała) - wierzymy że wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się tylko przez Boga, przez Jego wolę i działanie. Nie jest to wynik wyłącznie ofiary Jezusa na krzyżu, lecz także wynik wiary w tę ofiarę. Wiara ta powstaje z działania Ducha Świętego. A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 list Pawła do Koryntian 10:31 BW)

Doktryny łaski

Zgadzamy się i wierzymy w sformułowane przez reformację doktryny łaski.

CAŁKOWITE ZEPSUCIE (radykalne zepsucie) - wierzymy że Słowo Boże naucza że każdy człowiek bez wyjątku jest radykalnie zepsuty. Nie oznacza to że jest tak zły jak to jest tylko możliwe, ale że jest martwy duchowo. To oznacza że wraz z grzechem doszło do radykalnego zepsucia naszej natury, które uniemożliwia nam bycie sprawiedliwym przed Bogiem, a sprawia że nasze pragnienia są grzeszne i zepsute. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. (List Pawła do Rzymian 3:12 BW)

BEZWARUNKOWE WYBRANIE (suwerenne powołanie) - wierzymy że Słowo Boże naucza że bez Bożej ingerencji każdy człowiek, bez wyjątku idzie na zatracenie. Człowiek nie ma bowiem w upadłym stanie woli ani mocy aby przyjść do Boga, co więcej to Bóg musi w swojej suwerennej woli pociągnąć grzesznika do siebie aby mógł on być zbawiony. Bóg jest w pełni sprawiedliwy potępiając każdego grzesznika, jednak zgodnie ze swoją wolą pociąga do siebie każdego kogo zechce poprzez zwiastowanie Ewangelii. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania (1 List Pawła do Tesaloniczan 1:4-5a BW)

OGRANICZONE ODKUPIENIE (faktyczne odkupienie) - wierzymy że Słowo Boże naucza że ofiara Jezusa na krzyżu, jego przelana krew, skutecznie zbawia każdego kto został nią obmyty. Ofiara Jezusa w swojej wspaniałości jest wystarczająca aby zbawić każdego grzesznika który uwierzy Ewangelii bez wyjątku. Jednocześnie wierzymy że Bóg wykonał swój plan doskonale w niczym nie ponosząc porażki, co oznacza że Jezus przelał swoją krew za tych którzy będą zbawieni i że nie ma nikogo kto został obmyty, dla kogo stało by się to nieskuteczne. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. (Ewangelia św. Mateusza 26:28 BW)

NIEODPARTA ŁASKA (skuteczna łaska) - wierzymy że Słowo Boże naucza że prawdziwa Boża łaska którą Bóg okazuje grzesznikom pociągająć grzeszników do siebie przez zwiastowanie Ewangelii ostatecznie jest skuteczna. Nie oznacza to że nie można się jej opierać, wręcz przeciwnie, wiemy że wszyscy się jej opieraliśmy, jednak jej moc jest większa niż nasze zepsucie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar (List Pawła do Efezjan 2:8 BW)

WYTRWANIE ŚWIĘTYCH (zachowanie świętych) - wierzymy że Słowo Boże naucza że wszyscy prawdziwie wierzący, to jest święci Boży, zostaną przez Boga zachowani w wierze i łasce jeżeli tylko prawdziwie zostali zbawieni. Wytrwanie świętych nie opiera się na człowieku i jego zdolności wytrwania, ale na Bożej wierności. Zachowanie wierzących przez Boga w łasce i wierze widzimy po owocach wiary, to jest przemienionym, nowym życiu. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. (1 List Pawła do Tesaloniczan 5:23-24 BW)

fa-check
fa-check

Kościół reformowany i stale się reformujący

Zgadzamy się i wierzymy w nieustanną potrzebę kościoła chrześcijańskiego do tego aby reformować się w oparciu o Słowo Boże.

Nieustanną potrzebą kościoła jest reformacja w oparciu o Słowo Boże (Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Secundum Verbum Dei - w oparciu o Słowo Boże). Skoro nasze nauczenie, uwielbienie i Kościół podlega reformie Ewangelii, powinniśmy zawsze dokładać starań aby nasze serca i życie były również reformowane przez Słowo i Ducha Bożego (Semper Reformanda). Kościół który nie podlega ciągłej reformacji przez żywą Ewangelię, staje się martwy duchowo. (2 List Pawła do Tymoteusza 3:16 BW)