Ewangelia

Ewangelia którą zwiastujemy

Ewangelia (Page Header)
Our Message

Słowo Ewangelia można streścić dwoma wyrazami, Ewangelia to Jezus Chrystus.

Zwiastujemy Ewangelię że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, aby ten będąc w pełni Bogiem, stał się równocześnie w pełni człowiekiem, takim jak my, jednak absolutnie bez grzechu. On przyszedł na świat aby dać świadectwo prawdzie, żył doskonałym życiem, nigdy nie grzesząc, ale zawsze perfekcyjnie wykonując wszystko czego Bóg oczekuje od każdego człowieka. On wypełnił całe Boże prawo, którego my nie mogliśmy wypełnić, aby przez swoje posłuszeństwo i sprawiedliwość pojednać nas z Bogiem.

On, Umiłowany Jedyny Boży Syn zawisł na krzyżu, oddając swoje życie dobrowolnie, aby każdy grzesznik który uwierzy zwiastowaniu Dobrej Nowiny - Ewangelii o Jezusie Chrystusie był zbawiony. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, dobry za złych, Stwórca za stworzenie, aby każdy człowiek który uwierzy tej Ewangelii nie zginął, ale miał życie wieczne.

Czy wierzysz? Na czym opierasz swoją pewność zbawienia? Czy znasz Ewangelię którą Bóg zawarł w swoim Słowie? Zachęcam Cię abyś przyjrzał się poniższym punktom i zbadał swoje serce w kontekście tego co mówi Biblia.

Ewangelia

"My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo"

1 List Pawła do Koryntian 1:23 BW

Grzech

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej"

List Pawła do Rzymian 3:23 BW

Sprawiedliwy sąd Boży czeka każdego człowieka bez wyjątku. Standardem według którego będzie nas zaś sądził Bóg jest doskonałość, gdyż On sam jest doskonały. Słowo Boże zaś mówi że nie ma ani jednego człowieka który byłby sprawiedliwy, to jest bez winy. Każdy z nas zgrzeszył i musi zdać z tego sprawę przed Bogiem i na podstawie tego czeka nas wieczność na Nowej Ziemii i pod Nowym Niebem, lub wieczne potępienie w Piekle.

fa-users
fa-balance-scale

Sprawiedliwość

"Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości"

List Pawła do Rzymian 6:20 BW

Problem polega na tym że sprawiedliwy Bóg nie może przymknąć oka na nasze winy, bo nie jest sędzią przekupnym. Podobnie jak ziemski sędzia, pochwala On dobre uczynki, ale karze też te złe. Żaden ziemski sędzia nie może zignorować winy oskarżonego poprzez to że ten przestrzegał niektórych innych przepisów. Te powinien przestagać, a tamtych nie zaniedbać. Karą za bunt przeciw doskonale Świętemu Bogu jest zaś wieczne potępienie. W takiej sytuacji jest naturalnie każdy człowiek i gdyby tu zakończyła się historia nie byłoby dla nas nadziei.

Usprawiedliwienie

"I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie"

List Pawła do Rzymian 3:24 BW

Jednak 2000 lat temu ten sam Jezus który zwiastował potępienie grzeszników, zwiastował też że On przyszedł na ziemię jako w pełni człowiek, taki jak my, ale też w pełni Bóg, aby wypełnić sprawiedliwość której nie mógłem wypełnić ani ja, ani ty. Będąc niewinnym został przybity do krzyża i potraktowany jak grzesznik, aby poprzez swoją śmierć i przyjęcie Bożego gniewu słusznie nam należnego, nabyć dla nas przebaczenie. Mało jednak tego, 3 dni po swojej śmierci zmartwychwstał, tym sam pokazując że pokonał nie tylko skutki grzechu, ale też jego moc, oraz śmierć i szatana.

Dziś Jezus zasiada po prawicy tronu Bożego i wzywa poprzez Słowa Ewangelii, pozornie małe i nic nie znaczącej jak ziarno gorczycy, abyś odwrócił się od swojego grzesznego postępowania i uwierzył w to że tylko On ma moc uczynić cię sprawiedliwym przed Bogiem na sądzie i ocalić Twoje życie wieczne. Porzuć swoje mniemanie o tym że jakoś Ci się uda na sądzie, że Bóg przymknie oko na twoją winę – nie przymknie, gwarantuje ci to! Zobacz że nie masz nic co mogłoby sprawić że okażesz się sprawiedliwy przed Bogiem, a śmierć może nadejść w najmniej spodziewanej chwili. Nie ma czasu! Pojednaj się z Bogiem dziś i zyskaj życie wieczne! Bóg nie oczekuje od Ciebie nic w zamian, ale darmo z łaski przez wiarę daje zbawienie każdemu temu kto położy nadzieje jedynie w Jego umiłowanym Synie, Jezusie Chrystusie!

fa-gavel
fa-heart

Narodzenie się na nowo

"Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić."

Ewangelia Jana 3:7 BW

Słowo Boże mówi że ten kto zwrócił się do Boga, uwierzył Ewangelii i został zbawiony z łaski przez wiarę narodził się na nowo. Nie jest to przenośnia, ale realny duchowy cud w którym Bóg daje nam nowe serce wrażliwe na grzech, a zabiera nam serce stare, zatwardziałe, złe i nieczułe. Jezus wyraźnie zaznaczył że kto się nie narodzi na nowo nie może oglądać Królestwa Bożego. Pozwól że na koniec jeszcze powiem Ci to, że nowe życie które staje się udziałem osoby zbawionej, nie zaczyna się po śmierci, ale już tu i teraz. Jeżeli Bóg przebaczy Twój grzech i uczyni Cię swoim dzieckiem, Twoje życie się zmieni. Bóg rozpocznie w Tobie pracę poprzez Swojego Ducha Świętego i z pewnością zaczniesz nienawidzić grzech który niegdyś kochałeś, a kochać sprawiedliwość którą niegdyś nienawidziłeś. Wierzący którymi pogardzałeś staną się ci bliscy niczym bracia i siostry, połączy was bowiem wspolne i wieczne dziedzictwo w Chrystusie. Bóg bowiem każdego kogo umiłowuje w Jezusie, wcielając do swojej rodziny, również wychowuje i poucza, aż do dnia w którym wszyscy którzy wierzymy, spotkamy się razem i będziemy podobni do Jezusa i z Jezusem na zawsze.